مرور فيلم‌ها تفسیر قرآن کریم فيلم‌ها روشن Gharaati TV
 • video pic
 • عنوان: تفسیر قرآن کریم، سوره بقره، آیه 1

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره بقره، آیه 1، «ال...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (3119)     مدت زمان: (00:05:50}     آپلود شده: 15-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم،
  سورهبقره
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 7

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 7، «صِر...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1834)     مدت زمان: (00:10:06}     آپلود شده: 15-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم، سوره
  حمد
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 6

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 6، «اهْ...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1615)     مدت زمان: (00:11:56}     آپلود شده: 15-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم، سوره
  حمد
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 5

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 5، «إِي...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2041)     مدت زمان: (00:15:29}     آپلود شده: 15-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم، سوره
  حمد
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 4

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 4، «مَا...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1593)     مدت زمان: (00:10:24}     آپلود شده: 15-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم، سوره
  حمد
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 3

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 3، «الر...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1587)     مدت زمان: (00:09:05}     آپلود شده: 15-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم، سوره
  حمد
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 1

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، آیه 1، «بِس...
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (1619)     مدت زمان: (00:10:23}     آپلود شده: 15-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم، سوره
  حمد
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0)
 • video pic
 • عنوان: تفسیر سوره حمد - مقدمه

 • توضيحات: تفسیر قرآن کریم، سوره حمد، مقدمه
 • رتبه:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     بازديدها: (2111)     مدت زمان: (00:08:06}     آپلود شده: 11-07-2012
 • برچسب‌‌ها: محسن قرائتی، تفسیر قرآن کریم، سوره
  حمد
 • نظرات - پاسخ‌ها: (0) 

Powered Free by PHPmotion - Video Script